+91 44 28120000

Call Us for an Appointment

 

Partners & Practice Heads

சுரானா & சுரானா சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகம் (எஸ்.எஸ்.ஐ.ஏ)

Dr Vinod Surana

நிர்வாக பங்குதாரர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி

Dr. Vinod Surana is a successful lawyer and law firm Managing Partner, family business advisor, independent director, accredited mediator, voice of industry, social worker, academician and policy advisor. With a wealth of experience and expertise in various areas of law, he plays a pivotal role in overseeing the firm’s operations, strategy and overall success. His exceptional managerial skills and ability to foster a collaborative work environment have contributed to the firm’s growth and success.

 

Education

Dr. Vinod Surana has qualified in law, management & diplomacy from prestigious institutions such as Harvard, Cornell, University of California, London School of Economics, Indian Institute of Management & Madras University. He is an Accredited Mediator (Straus Institute, USA & SAGE Institute, Singapore). He trained under the legendary Prof. Roger Fisher on Conflict Management & Resolution at Harvard Law School in 1999, a skill that has helped him resolve many family & corporate disputes.

He was co-chair of ASSOCHAM’s Southern India Council (2015-2021). He is listed among 100 Legal Luminaries of India by Lexis Nexis and recognized as leading M&A Lawyer by the prestigious Chambers & Partners of London.

He is the Honorary Legal Advisor to Taipei Economic & Cultural Center (Consulate of the Republic of China – Taiwan) in Chennai

 

CSR

Beyond his professional accomplishments, Vinod Surana is actively engaged in community initiatives and philanthropic endeavours. He is a firm believer in giving back to society and supports various charitable organisations. The firm’s Surana & Surana Public Charitable Trust does yeoman service to the needy.

 

Qualified Independent Director – Institute of Directors

 

Memberships:

Chairman, Advisory Board of the National Institution for Quality & Reliability (NIQR)

Member, Academic Council, MOP Vaishnav College for Women (Autonomous)

Elected to Governing Council of the International Center for Alternative Dispute Resolution, Ministry of Law & Justice, Government of India

Senior Vice Chairman of All India Manufacturer’s Organisation (TNSB)

Empanelled arbitrator & Fellow of ASSOCHAM’s International Centre for Alternative Dispute Resolution, New Delhi.

G Kalyan Jhabakh

Senior Partner

Senior Partner, practicing Advocate, registered Patent Agent and Certified Independent Director (Institute of Directors), legal advisor and strategist for several large, International and Domestic clients. Litigator, Mediator and Negotiator representing Corporate, Commercial, Insurance, Intellectual Property and other dispute resolution matters.

Conducted landmark litigations before various courts including, (i) Supreme Court of India; (ii) High Courts of Madras, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab & Haryana and Chhattisgarh; (iii) Company Law Tribunal; (iv) National Green Tribunal; (v) Domestic Arbitral Tribunals (Institutional & Ad Hoc); (vi) Intellectual Property Appellate Board; (vii) Consumer (State & National) Forums; (viii) Debt Recovery Tribunals; (ix) Family Court; (x) Labour Courts; (xi) Magistrate Courts; (xii) Rent Control Court; (xiii) City Civil Court; (xiv) Small Causes Court.

 

Certified Independent Director (Institute of Directors). 

An independent director in subsidiaries of foreign companies. Frequently asked to speak on legal and economic issues by chambers of commerce (domestic & bilateral), arbitral institutions etc.

 

Areas of expertise – Litigation

Commercial, Corporate, Property, Family disputes. Adept at drafting complex, domestic and international commercial contracts, scheme of mergers and amalgamations; dispute settlement agreements; sale/lease agreements; IPR licensing agreements etc. Sole Arbitrator in several arbitrations.

 

Memberships

Enrolled with Bar Council of Madras in 1990

Member in Bar Association of India

Madras High Court Advocates Association

National Council on Legal Affairs – ASSOCHAM

Life Member of Indian Council of Arbitration

Fellow of ASSOCHAM’s International Council for Alternate Dispute Resolution, New Delhi

Indian Merchants Chamber’s International ADR Centre, Mumbai

சஞ்சய் மேத்தா

Senior Partner

A Commerce and Law graduate with a Management Degree in finance and investment from New York, USA, he has worked on large Infrastructure & real property transactions, Special Economic Zones (SEZ), India entry strategy, Financial Risk Structuring & Management.

During his early career stint in New York, he has worked with Cunard Lines, specializing in the cruise industry. Later he moved to Mumbai to join India Securities Ltd. (part of the Essar Group) in their private equity and merchant banking activities.

Having done his LL. B from University of Bangalore, he moved to Chennai to join Surana & Surana International Attorneys where he worked extensively for various clients including Shell India, to enable them set up retail outlets on a pan-India basis.

He has extensively negotiated leave and license agreements / lease deeds with anchor tenants on behalf of 2 malls in the city of Chennai. He has worked with large industrial groups for acquisition of land for greenfield projects in the state of Tamil Nadu.  He led the team from the firm in negotiations with the Government of Tamil Nadu for tax concessions and other benefits for the Renault-Nissan Alliance plant at Oragadam, Tamil Nadu.

He currently also represents the Singapore Consulate (Chennai), the Taiwan, Consulate (Chennai) and the US Consulate (Chennai).

As part of giving back to the society, he works with MUKTI, Ability Foundation and other charities on a pro-bono basis.

 

 Practice areas

Large Real Property Transactions, Infrastructure Transactions, India Entry Strategy, Financial Risk Structuring & Management, Contract Review, Transaction Advisory.

 

Areas of Expertise

Strategizing, negotiating and drafting Joint Venture Agreements, Share Purchase Agreements, Shareholder Agreements, Scheme of Mergers.

Drafting of agreements for large infrastructure projects including public transport and power plants (Pre-bidding, bidding, post bidding, PPA, etc.).

Negotiations and settling complex commercial and corporate disputes.

Private Equity & Capital Market appraisal and syndication, Liaison with Fund Managers, Banks, Venture Funds.

Due diligence on companies for takeover and mergers.

Due Diligence on Real Property, Purchase, Leasing, Leave and License, Structuring of Real Property transactions.

Incorporation of legal entities in India, Corporate Compliances, ESOP Plans.

Liaison with RBI, ROC and other regulatory agencies.

Assisting the litigation team on NCLT and IBLC matters.

 

Memberships

Bar Association of India.

Madras High Court Advocate Association.

ASSOCHAM’s International Council for Alternate Dispute Resolution.

Vice Chair, Indo Italian Chamber of Commerce, Chennai, Tamil Nadu.

Representing the Firm on the Board of various Indian / Multinational companies.

ராஜீவ் சுரானா

Corporate Business Lawyer

Rajiv Surana is a seasoned legal professional specializing in corporate & business advisory services at Surana & Surana International Attorneys. With extensive experience in corporate law and a deep understanding of the business landscape, he provides invaluable guidance to clients on a wide range of complex corporate matters.

 

Education

Rajiv holds comprehensive educational background (a student of engineering, management & law) from renowned universities in India and Australia, where he excelled academically and demonstrated a passion for corporate & commercial law. During his education, he actively participated in various competitions and pursued leadership position at leading corporate organizations, honing his skills in negotiation and business strategy.

 

Professional Experience

With over two decades of experience, Rajiv has established himself as a trusted advisor in the industry. He gained exposure to diverse corporate transactions, including mergers and acquisitions, corporate governance, investments, and contractual matters.

Throughout his career, Rajiv has successfully represented clients ranging from startups to multinational corporations. His comprehensive understanding of the legal and commercial aspects of corporate transactions enables him to navigate complex legal landscapes and provide pragmatic solutions that align with clients’ strategic objectives.

 

Expertise and Advisory Services

As a corporate advisor, Rajiv possesses a deep understanding of corporate governance, compliance, and regulatory frameworks. He advises clients on matters such as entity formation, corporate structuring, shareholder agreements, due diligence, and investment & risk assessment. He assists clients in making informed decisions by carefully analyzing legal and business implications and providing strategic recommendations.

Rajiv is known for his ability to assess the potential risks and rewards associated with various business transactions. His expertise extends to negotiating complex commercial agreements, ensuring that his clients’ interests are protected and their objectives are achieved.

 

Client Relations and Collaboration

Rajiv’s dedication to client service is evident in his strong client relationships. He takes the time to understand each client’s unique needs and industry-specific challenges, allowing him to provide tailored advice and solutions. He collaborates closely with clients, acting as a trusted partner throughout the decision-making process.

Rajiv’s exceptional business skills and contributions to the corporate law field have earned him recognition and respect within the business community. He actively engages in professional development activities and stays updated on the latest legal developments and regulatory changes that impact corporate clients.

With his comprehensive knowledge, meticulous attention to detail, and commitment to excellence, Rajiv is a sought-after corporate advisor who helps clients navigate the complexities of the corporate world and achieve their business objectives with confidence.

 

Memberships:

Secretary, Tamil Nadu Chapter, ASSOCHAM

Executive Committee Member, Indo-Japan Chamber of Commerce & Industry

Executive Committee Member, Indo-ASEAN-Srilanka Chamber of Commerce & Industry

Executive Committee Member, Indo-Australian Chamber of Commerce

Member, Tamil Nadu State Board (TNSB) of All India Manufacturers’ Organization (AIMO)

ப்ரீதம் சுரானா

Partner - Dispute Resolution & Head - Academic Initiatives

A Commerce (Honors) graduate from Delhi University, with a Diploma in Computer Science from NIIT, he went on to do his LL. B from KSLU, Bangalore.

He brings with him an experience of more than 22 years in leadership roles in various industries, before he started his stint in the law firm.

His varied industry experiences saw him as an entrepreneur in chemical manufacturing for 4 years. Thereafter, he was a COO for a Garment Export House for 6 years where he led a cross-functional team both in-house & outsourced orders and working with designers & buyers with top labels across continents. He was involved in setting up an Indo-Korean Joint Venture as its COO for 4 years. Subsequently he was in commodity trading for 8 years both domestic & overseas.

 

Practice areas

Strategy,  Negotiation, Mediation,  Project management, Ideation, Technology implementation, Project studies*, Infrastructure financing,  Financial advisory, Investment and Estate plan, Project Risk mitigation & Crisis management, Performance & Quality management, Global sourcing,  leading  cross functional teams, Liaison, Operations Audit.

*He did an elaborate project study & presented a comprehensive paper on Solar Project Financing for CII.

In the law firm his expertise spans practice areas such as Dispute Resolution, Corporate Advisory Services, Technology (developed a MIS ) & Academic Initiatives at the firm. Has been part of an ASSOCHAM delegation overseas.

 

கல்விக்கான முனைவு 

As Head of the firm’s Academic Initiatives which conducts the world’s largest Moot Court Competition, he has conceptualized and developed the world’s first proprietary Moot administrative software in 2013 for moot court administration. He introduced the country’s first ever Moot in the North-east sector. He has given lectures in academic institutions and successfully administered the world’s most prestigious Jessup International Law Moot & the India Rounds of the world’s largest moot on International   Environmental law –  Stetson India rounds. Proposes to administer the Stetson SAARC rounds during the academic year 2023-24

 

Membership

Member- Bar Council of Rajasthan

Has been part of the following Committees/Sub Committees with trade & industry bodies like Confederation of Indian Industry (CII) and Madras Chamber of Commerce & Industry- (MCCI).

CII (SR) – Heads of Finance Forum

CII (SR) – Working Group on Infrastructure Finance

CII (SR) – Member of Task Force on International linkages

MCCI – Member of MCCI – MSME Committee

CII (SR) – Family Business Sub Committee

CII (SR) – MSME Sub Committee

சந்தீப் சுரானா

Partner, Regulatory Investigation Advisory

A Law Graduate with a Management Degree (Singapore) in finance. He heads the Delhi Office and co-chairs the Corporate and Regulatory Advisory Practice in Chennai

Legal advisor and consultant to the Ministry of Defence and other defense related product manufacturers.

An innovative, adaptable, performance-driven professional with dynamic experience in execution of domestic & international projects in renewable energy, banking and finance and technology sectors.

 

Strengths

He has assisted several clients in relation to corporate fraud issues/white collar crimes issues from a preventive and compliance perspective.

Has launched an SEZ efficiently and effectively; strategically negotiated and restructured banking limits of an USD 250 million company; executed SAP in a diversified (bullion to steel to power) conglomerate etc.

He understands the pulse of complex business transactions and steers complicated Regulatory issues applying his expertise in Corporate Laws. He has significant experience in the energy sector, especially renewable and technology related.

A leader with strong interpersonal skills, quick decision making and provides practical solutions.

 

Areas of expertise

Strategizing, negotiating and drafting Share Purchase Agreements, Shareholder Agreements, Scheme of Mergers.

Negotiations and Settling complex Commercial and Corporate disputes.

Private Equity & Capital Market appraisal and syndication, Liaison with Fund Managers, Banks, Venture Funds.

Due diligence on domestic and international companies for takeover and merger transactions.

Incorporation of legal entities in India, Corporate Compliances, ESOP Plans.

Liaison with RBI, ROC and other Regulatory Agencies.

 

Memberships

Member of Bar Council of Telengana

Member of Society of Indian Defence Manufacturers

Member of All India Manufacturers Organisation

Member of ASSOCHAM

Member of Confederation of Indian Industry

ராஷ்மி சுரானா

கூட்டுரிமையாளர்

புது தில்லியில் அசோச்சாமின் சர்வதேச மாற்று சர்ச்சை தீர்வு கவுன்சிலில் (AICADR) எம்பானல்ட் நடுவர் மற்றும் ஃபெலோ. குடும்பத் தகராறுகளின் மத்தியஸ்தம், குடும்ப அரசியலமைப்புகளை நிறுவுதல் மற்றும் ஒப்பந்தங்களின் பேச்சுவார்த்தை வரைவு உட்பட குடும்பத் தொழில்களில் ஆலோசகர்

 

உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் குடும்ப வணிகத் தலைவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல். சுரானா & சுரானாவில் (ஒரு குடும்பமாக மற்றும் ஒரு நிறுவனமாக) சமூக மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்குத் தலைமை தாங்குகிறார்.

 

கிராமப்புற கல்வியறிவை ஆதரித்தல்; பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்காக ஒரு வீடு மற்றும் பள்ளியை நடத்துதல், ஆதரவற்ற விலங்குகளுக்கான வீடு, வசதி குறைந்தவர்களுக்கு உணவு மற்றும் குடிநீர் வசதி; சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திட்டங்களை நடத்துதல், சலுகை பெற்ற குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்குதல் / வசதி செய்தல் போன்றவை.

லட்சுமிதேவி சோமநாத்

Partner, Intellectual Property

An alumnus of the National Law School of India University, Bangalore, she served as a Judge (Member) in the Intellectual Property Appellate Board, Government of India and adjudicated in numerous cases on several key intellectual property law issues. Her orders ranged from declaring GOODDAY to be a well-known trademark, to deciding in favor of RPG, HP, REDBULL and several famous trademarks. Following her tenure, she is now Partner, Surana & Surana International Attorneys and heads the Intellectual Property practice of the firm. 

 

சட்ட சேவை பிரிவுகள்

She has practiced intellectual property laws for 22 years, mainly before the High Courts of Delhi and Madras, various other courts & tribunals. She is arguing counsel in various cases concerning significant jurisprudential questions in intellectual property law and constitutional law, with over 200 reported cases to her name. She carves IP legal advisory strategy for her clients, performs IP audits, coordinated IP valuations, and has filedprosecuted and coordinated the prosecution of numerous applications before the Indian Trademark, Patent, Design and Copyright Officesin various countries worldwide, PCT filings and MADRID filings.  

 

She is known for her astute and fluid handling of complex IP legal challenges. 

 

Awards and Rankings

Woman Lawyer of the Year, 2022Legal Era 4th Annual Women in Law Excellence Awards 

Infosys M.K. Gandhi National Law Fellow of 2002 

Leading Individuals in IP in India by the Asia Pacific Legal 500 

Leading Individuals in IP in India by the World Trademark Review (WTR) 1000 

Leading Individuals in IP in India by IAM Patent 1000 

Shortlisted for Copyright Lawyer of the Year, Women in Business Law Awards, 2023 (APAC) 

Shortlisted for Patent Lawyer of the Year, Women in Business Law Awards, 2023 (APAC) 

Shortlisted for IP Lawyer of the Year, Legal Insider Awards, 2023 (APAC) 

Shortlisted for 2023 Lawyer Monthly Legal Awards 

IP Star for India, 2023, ManagingIP 

 

Memberships

International Trademark Association 

Indian National Bar Association 

FICCI – IP Council 

Member – Governing Council, AIMO-TNSB 

Co-Chair – Arbitration Council, AIMO-TNSB 

Co-Chair and Facilitator, CII – IP Leader’s Forum

 

Mentor and Expert Speaker

Founder Institute 

MOP Vaishnav College for Women, Mentor, Entrepreneurship & Innovation Boot Camp

 

Registered Independent Director – IICA 

 

Opinion Leadership

Books -‘MANUAL OF CYBER LAWS’, by Aditya Book Company (ABC), July 2010

Articles – a regular contributor to various legal publications and journals

Interviews – SCC Online (21/03/2023) and WomenWhoWin (27/06/2023)

Conferences – A panelist in various national and international conferences

Editorship – Associate Editor, Chennai Law Times, 2007-2012

 

Education

A Gold Medalist in her LLM from NLSIU, in her student days she was a prolific mooter, and represented India in the international Afro Asian and Phillip C. Jessup Moot Court Competitions, 1999 and 2000 with high individual international ranking.

 

Interviews

Interviewed by SCC Online – https://www.scconline.com/blog/post/2023/03/21/in-conversation-with-lakshmidevi-somanath-partner-at-surana-surana-international-attorneys-on-her-20-years-in-intellectual-property-law-practice/  

 

Interviewed by WomeWhoWin100 – Changemakers: Leading Intellectual Property Lawyer Lakshmidevi Somanath Shares Passion for Creating a More Equitable Society in the Digital Era — Women Who Win (womenwhowin100.com)  

 

Email: lds@lawindia.com 

LinkedIn: https://in.linkedin.com/in/lakshmidevi-somanath  

Mobile: 9962040000

N Surya Senthil

Partner, Dispute Resolution

Education 

He is an alumnus of National Law School of India, where he completed his LL.M. in the year 2000.

சட்ட சேவை பிரிவுகள் 

He has successfully practiced as an advocate for about 20 years and was arguing counsel in many significant cases concerning entertainment, IP, service and cyber law issues and has several reported cases to his name. He specialises in Intellectual Property, Civil and Commercial Litigation, Writs, Public Interest Litigations and Constitutional matters

 

Achievements 

A former Technical Member (Copyrights) of the Intellectual Property Appellate Board of India (IPAB) and was part of the bench that pronounced the landmark Common Order involving issues relating to fixation of royalty rates to be paid to the respective owners of the sound recordings, under the Copyright Act, 1957. As part of the IPAB bench, he also adjudicated on various other copyright legal issues, including expanding the jurisprudence relating to the copyright infringement, the cancellation of an infringing copyright on the PETER ENGLAND logo, among others.  

 

Resource Person & Mentor 

He authored the book ‘MANUAL OF CYBER LAWS’, 2010, was Associate Editor of the Chennai Law Times (2007 to 2019) and is a sought-after speaker at various conferences on technology & IP laws. He has delivered dozens of lectures at prestigious forums like the National Judicial Academy Bhopal, Tamil Nadu Judicial Academy, National Institute of Intellectual Property Management (NIIPM) Nagpur, Entrepreneurship Development Institute Ahmedabad, Academy of Customs Excise and Narcotics (NACEN) Chennai, IIT Madras, IIT Mumbai, various National Law Schools, among others.   

 

Memberships 

Member INBA

Registered Patent Agent IN/PA- 736  

Member, Madras High Court Advocates Association since 1997

Secretary, Information Technology Bar of India 

Member, Governing Council, AIMO-TNSB 

Co-chair, Arbitration Council, AIMO-TNSB

நிரஞ்சன் சூரனா

Director, Tax & Finance

ஆலோசகர்

advisor 'kannan', ADVISORS, partner, practice heads, top law firm in india

திரு. பி கண்ணன்

வைஸ் அட்மிரல் (ஓய்வு), ஆலோசகர்

திரு. பி கண்ணன்
வைஸ் அட்மிரல் (ஓய்வு)

கடற்படை சேவையில் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருந்த அவர் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கடற்படை சேவையின் பின்னர் 2012 அக்டோபர் 31 அன்று ஓய்வு பெற்றார். எல் அண்ட் டி ஷிப் பில்டிங், சென்னை, நிறுவனத்தில் 2015 முதல் 2020 வரை சி.இ.ஓ & எம்.டி.ஆக பணியாற்றியுள்ளார்.

ADVISORS, partner, practice heads, top law firm in india, advisor, 'ashok kumar', Partners & Practice Heads

திரு அசோக்குமார்

ஐ.பி.எஸ் (ஓய்வு), ஆலோசகர்

திரு அசோக்குமார்
ஐ.பி.எஸ் (ஓய்வு)

இவர் ஒரு முன்னாள் போலீஸ் டைரக்டர் ஜெனரல், தமிழ்நாடு மற்றும் சிபிஐ முன்னாள் இணை இயக்குனர்,புதுடெல்லியின். அவர் நெறிமுறை நடைமுறைகளுக்கான அமைப்புகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் ஊழல் நடைமுறைகளைத் தடுப்பது குறித்து கார்ப்பரேட்டுகள் மற்றும் வணிகத் தலைவர்களின் ஆலோசகராக உள்ளார்.

'Rita-Kumar', ADVISORS, partner, practice heads, top law firm in india

செல்வி ரீட்டா குமார்

ஐ.ஏ.எஸ் (ஓய்வு)

செல்வி ரீட்டா குமார்
ஐ.ஏ.எஸ் (ஓய்வு), முதன்மை ஆலோசகர் - வட இந்தியா பிராந்தியம்

திருமதி ரீட்டா குமார் ஒரு ஓய்வுபெற்ற இந்திய நிர்வாக சேவை அதிகாரி. இவர் பல்வேறு சட்டங்கள் மற்றும் பொதுக் கொள்கை தொடர்பான விஷயங்களுக்கான சட்ட கட்டமைப்பை செயல்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார்.

சட்ட சேவை பிரிவுகள்

What we are Best At
  • தகராறு தீர்வு
  • பெருநிறுவனங்கள்
  • அறிவுசார் சொத்து
  • வீட்டு மனை உள்கட்டமைப்பு
  • தேசிய பாதுகாப்பு தொழில் துறை சட்டங்கள்
  • ஒழுங்குமுறை விசாரணை சேவை
  • வரி
  • சைபர் குற்றவியல்
  • சுற்றுச்சூழல்
  • வணிகம்

Contact Us Now

ஆலோசனைக்கு

எங்கள் சட்ட வல்லுநர்களால் உங்களது அனைத்து சட்டத் தேவைகளிலும் உங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும்.